Lees online
  |  Afmelden
VNG
Zorg + Veiligheid
9 juli 2021
Goed op weg met de landelijke agenda zorg en veiligheid: perspectief 2025

Een stevig vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dat is wat de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid voor ogen heeft met de ‘Landelijke agenda zorg en veiligheid – Perspectief 2025’. In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners en hun gezinnen de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Voor 2021 liggen er 4 concrete doelen.
Bekijk de Landelijke agenda zorg en veiligheid
Lees meer
 
Gemeentelijke propostie sociaal domein

De VNG en een groot aantal gemeentelijke netwerken en partners stelden een visie op voor het sociaal domein: de Propositie sociaal domein. In de propositie leggen gemeenten een gezamenlijke visie en ambitie neer om het sociaal domein de komende jaren toekomstbestendig te maken en om samenhangend te investeren in 3 maatschappelijke opgaven: het herstellen van de bestaanszekerheid, het verbeteren van de kansengelijkheid en het gemakkelijker maken van gezond leven.

De propositie is een belangrijk richtinggevend document voor het sociaal domein, ook voor de verbinding van zorg en veiligheid. Het formuleert een concrete inzet voor onder meer huisvesting van kwetsbare groepen, domeinoverstijgende aanpak bij multiproblematiek, verbeteren van de ketensamenwerking, vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, en verstevigen van de positie van Zorg- en Veiligheidshuizen.
Lees meer
 
Essay 'De makke van meldpunten'

Meldingen: inwoners, professionals en gemeenten hebben er dagelijks mee te maken. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij zorgen over de persoon verderop in de straat. Bij ergernissen over overlast en verloedering. Bij eenzaamheid en verward gedrag.

Voor veel sociale problemen is er inmiddels een meldpunt. Het is een beproefde route om zorgen en ergernissen te adresseren en hulp op te kunnen starten. Maar slagen we daar ook in? Hoe zit het met de opvolging van de meldingen? En wat doet het met de betrokkenen? De gemelde, de melder, de omstanders en de betrokken professionals?
Lees meer
 
Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg herzien

GGD GHOR Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (versie 2014) herzien. De handreiking is aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Jeugdwet, en de Wmo 2015. Op verzoek van professionals die in de praktijk met de handreiking werken, zijn diverse praktijkvoorbeelden toegevoegd.
Lees meer
 
Grote belangstelling voor online update en vragenuurtje Wet aanpak woonoverlast

Ruim 150 professionals sloten aan bij de online update die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde over de Wet aanpak woonoverlast. Nog eens 50 professionals brachten vragen in tijdens het speciale vragenuurtje. Beide bijeenkomsten kunt u terugkijken.
Lees meer
 
Nieuw: handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In een eerste overlastlab deelden experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen. Het CVV vatte dit samen in het rapport ‘Do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast’.
Lees meer
 
Crisishulp: voorbij de grenzen van het werk denken

‘Het gat dat er vaak valt, tussen onze hulp en de vervolghulp, zorgt er soms voor dat de problematiek van de cliënt weer verergert’. Aan het woord is Inge Klanker, ambulant hulpverlener Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg, bij XONAR. Op de website platformmultiproblematiek vertelt zij over wat er nodig is om gezinnen echt verder te helpen.
Lees het artikel
 
Nieuw: functieprofielen voor sleutelfiguren uit gesloten gemeenschappen

Goed nieuws voor gemeenten en andere ketenpartners die in hun aanpak op gesloten gemeenschappen willen samenwerken met sleutelfiguren. Het CCV stelde 4 functieprofielen op voor sleutelfiguren uit gesloten gemeenschappen waar criminaliteit een constante factor is. Ketenpartners krijgen hiermee een beter beeld bij het type sleutelfiguur dat ze nodig hebben voor hun gezamenlijke opdracht(en).

Een getekende routekaart maakt dit visueel inzichtelijk. En er is meer, want het CCV bracht alle kennis hierover samen in een whitepaper en werkte ook de werkvorm voor een moreel beraad uit.
Lees meer
 
CCV-deskundigenpanel Veiligheid en Zorg: van samen tegen corona naar verdeeldheid

De overgrote meerderheid van de leden van het CCV-deskundigenpanel Veiligheid en Zorg laten weten dat zij het idee hebben dat er sprake is van polarisatie in het gebied waar ze werken. De samenhorigheidsgevoelens die in het voorjaar van 2020 overheersten, hebben plaatsgemaakt voor verdeeldheid, zo blijkt uit de meest recente peiling over polarisatie.
Lees meer
 
Structurele financiering opgezet voor Respijthuis Frits

Voor het Respijthuis Frits is succesvol structurele financiering opgezet, nadat de financiering van ZonMw afloopt. Het project Respijthuis Frits werd sinds 2018 door ZonMw gefinancierd. Vanaf nu dragen de gemeente Tilburg en gemeente Breda samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ hier structureel zorg voor vanuit reguliere middelen.
Lees meer
 
Nieuwsbrief Ketencoördinatieteam Wvggz

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) werkt in opdracht van de ketenpartners binnen het programma Wvggz van de ministeries van VWS en J&V. In een maandelijkse nieuwsbrief bericht het KCT over de voortgang van het programma Wvggz, de resultaten van de samenwerking en de planning van de activiteiten.
Bekijk nieuwsbrief nr. 6 (5 juli)
 
ROB  wil dat iets wordt gedaan aan wildgroei regio-indelingen

Nu steeds meer taken op een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies worden belegd, moet het nieuwe kabinet er werk van maken om regio’s democratischer te organiseren. Bovendien moet de wildgroei aan regionale samenwerkingsverbanden worden gestopt en heeft het rijk tot taak om te sturen op een meer congruente regio-indeling. Dat bepleit de Raad voor het Openbaar Bestuur in het door het kabinet gevraagde advies ‘Droomland of niemandsland?’ over het organiseren van regionale opgaven.
Lees meer
 
Start social mediacampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoewel driekwart van de Nederlanders het vanzelfsprekend vindt om in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, houdt handelingsverlegenheid ongeveer de helft van alle Nederlanders tegen. Een landelijke social mediacampagne wil dat doorbreken.

De campagne ging 5 juli van start en loopt tot 30 september. De social posts, banners en postermaterialen kunnen ook door gemeenten en regio’s worden ingezet ter versterking van de landelijke campagne.
Lees meer
 
Nieuw dashboard met beleidsinformatie Veilig Thuis

Het CBS publiceerde 30 juni een nieuw interactief dashboard ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’ met landelijke en regionale cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld op basis van dataleveringen van de Veilig Thuis-organisaties. Het nieuwe dashboard is tot stand gekomen in overleg met de ministeries van VWS en JenV, de VNG en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT).
Lees meer
 
Bouwstenen plegeraanbod in vrijwillig kader

Uit een quickscan onder de titel ‘Focus op de pleger – deel van het geheel’ zijn succesfactoren naar voren gekomen. Deze succesfactoren vormen de basis voor de bouwstenen plegeraanbod in het vrijwillig kader huiselijk geweld en kindermishandeling voor (centrum)gemeenten en GHNT-regio's.

Deze bouwstenen faciliteren regio’s en gemeenten om dit, tot nu toe nog onderbelichte, deel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vorm en inhoud te geven. Daarnaast bieden de bouwstenen inzicht in wat er in Nederland aan aanbod is te vinden op het gebied van plegeraanpak..
Lees meer
 
Nieuwe tools aanpak trauma als gevolg van huiselijk geweld

Binnen het programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft het deelproject trauma-aanpak 2 nieuwe tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen zijn.
Lees meer
 
Op koers ondanks ‘kwestie van lange adem’: 6e voortgangsrapportage GHNT

Het programma Geweld hoort nergens (GHNT) loopt nog tot en met 31 december 2021. Daarmee is het laatste jaar van het programma aangebroken. Op 18 juni verscheen de zesde voortgangsrappportage.
Lees meer
 
Ieder kind geïnformeerd - Laat deze kans niet liggen!

In de tiende podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis: bij iedere school in Nederland ligt de kans om huiselijk geweld en kindermishandeling voor iedereen uit de taboesfeer te halen.
Lees meer
 
Podcastreeks Geweld Hoort Nergens Thuis

De complete reeks van 10 podcasts Geweld Hoort Nergens Thuis is te beluisteren via de grotere podcastapps.
Beluister de promo
 
Landelijke campagne huwelijksdwang en achterlating

De landelijke campagne rondom Huwelijksdwang en Achterlating (waarin ook vrouwelijke genitale verminking is meegenomen) startte op 17 juni via een persbericht, informatie  op verschillende social media en aandacht op radiozender Funx. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) stelde een toolkit beschikbaar met een folder voor (mogelijke) slachtoffers, een podcast over de campagne en een video met tips en signalen.
Ga naar de toolkit
 
Praktijkvoorbeeld samenwerking Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis MDA++ Utrecht

In de pilot MDA++ in Utrecht is een multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld waarin complexe casuïstiek waarbij sprake is van structurele onveiligheid wordt voorgelegd aan een consultatieteam met vertegenwoordigers van GGZ (Altrecht, GGZ-centraal), Verslavingszorg (Inforsa FAZ - Forensisch Ambulante Zorg), Inforsa Reclassering, OM, Politie, Psycho-traumacentrum, Reclassering Nederland, De Forensische zorgspecialisten (de Waag) Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU).

De Raad voor de Kinderbescherming, de vrouwenopvang en de Gecertificeerde Instelling (GI) sluiten nog niet standaard aan maar kunnen op indicatie wel aansluiten. De GI en de vrouwenopvang hebben overigens wel vaak een rol in het interventieteam.
Bekijk het praktijkvoorbeeld
 
'Aanpak huiselijk geweld vraagt om brede blik'

Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door de politie vooral per incident aangepakt. Hierdoor ontbreekt het noodzakelijke zicht op de breedte van de problematiek, die speelt in een gezin of een relatie. Dat staat in het rapport ‘Meer dan ruzie: politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld’, opgesteld door het Verwey Jonker Instituut in samenwerking met de politie.
Lees meer
 
Wet straffen en beschermen: handreikingen


De Wet straffen en beschermen is 1 juli in werking getreden. Enkele onderdelen in de wetswijzigingen in de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en de Penitentiaire Maatregel (PM) zijn voor gemeenten van belang.

 

Deze artikelen bieden voor gemeenten en ketenpartners een grondslag  voor gegevensdeling bij re-integratie uit detentie (18aPbw en 20PM) en voor informatieverstrekking bij risico op ernstig gewelds- of zedendelicten (18bPbw). Er is een informatiesheet beschikbaar over de wet en er zijn 2 handreikingen gemaakt over de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling met ingang van 1 juli.

Lees meer
 
Hoe een extreemrechtse jongen deradicaliseerde

Een in legerkleding gestoken puber houdt in de klas een vlammend betoog over hoe gevaarlijk moslims zijn voor volk en vaderland. Een klasgenoot legt het vast. Het filmpje belandt op Dumpert en duizenden mensen bekijken het. Dit is de start van het radicaliseringsproces van Michel Letteboer. Ruim 12 jaar later blikt hij hierop terug. En deelt hij hoe hij van een jongen met extreemrechtse en nationaalsocialistische denkbeelden veranderde in de gematigde geschiedenisleraar die hij nu is.
Lees meer
 
‘Minder zicht op ontwikkeling jongeren door beperkingen coronamaatregelen’

Jeugdprofessionals hebben door de coronacrisis minder zicht op de ontwikkeling van jongeren. Zij maken zich zorgen dat zij daardoor zorgwekkend gedrag onvoldoende signaleren, ook al zoeken ze naar nieuwe manieren om de jeugd te bereiken. Dit is het beeld dat naar voren komt uit verschillende gesprekken die Platform JEP tussen april 2020 en februari 2021 voerde met professionals uit het sociaal domein.
Lees meer
 
Podcastreeks over veerkracht: jongeren een stem geven in Crooswijk

Hoe kan je jongeren helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen in een context van polarisatie en vervreemding? In de nieuwe podcastserie van Platform JEP, ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de VU, worden 6 casussen besproken uit het boek Dream Teams van Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks.

In de eerste aflevering gaat Simon Mamahit in gesprek met theaterpedagoog Luc Opdebeeck en acteur en workshopbegeleider Yassine Kacir van Stichting FORMAAT.
Lees meer
 
Midden in de samenleving: de netwerken van de ESS

Nederland is een kleurrijke en diverse samenleving waar mensen met en naast elkaar leven. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) zet zich in voor het bevorderen van sociale stabiliteit en het voorkomen van maatschappelijke spanningen. Om te weten wat écht speelt en te zien hoe stabiliserende krachten versterkt en ingezet kunnen worden, beweegt de ESS zich midden in de samenleving. De kennisnetwerken van de ESS zijn daarbij van onschatbare waarde.
Lees meer
 
Actieprogramma Verward Gedrag krijgt vervolg

Het Actieprogramma Lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw krijgt vanaf oktober een vervolg. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees de brief aan de Tweede Kamer.

Waar de afgelopen jaren kleinschalige en lokale projecten zijn gerealiseerd, ligt de focus van het vervolgprogramma op het regionaal kennis en praktijk aan elkaar verbinden en het verder brengen van goede praktijken. De naam verandert in: Actieprogramma Grip op Onbegrip.
Lees meer
 
Meer inzicht in leernetwerken rond langdurige zorg en onbegrepen gedrag

Complexe vraagstukken rondom onbegrepen gedrag en integrale ouderenzorg vragen om samenwerking. Een leernetwerk kan helpen hier vorm aan te geven. ZonMw financierde het opzetten van leernetwerken binnen haar programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en het Actieprogramma Verward Gedrag (AVG), en gaf Platform31 en Onderzoeksinstituut IVO opdracht deze leernetwerken te evalueren.
Lees meer
 
Hulpkaart geeft meer zekerheid en zelfstandigheid: ervaringen Friese en Twentse gemeenten

De Friese gemeenten Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben het maken van een Hulpkaart ingebed in de werkprocessen in de 0e en 1ste lijn. In de Twentse gemeente Borne is de Hulpkaart omarmd door het Zelfregieteam dat bij de introductie ervan samenwerkt met hulpkaartcoaches van WOPiT (Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente) en Carintreggeland.
Lees meer
 
Flying Squad: vraaggerichte ondersteuning

Vraaggerichte ondersteuning rond de aanpak en opvang van verwarde personen met een (hoog) veiligheidsrisico én kennisdeling over ontwikkelde systemen en methodieken in Zorg- en Veiligheidshuizen. Dat is in een notendop waar het landelijk expertteam Flying Squad voor is in te zetten. Het team bestaat uit ervaren en gedreven professionals op het gebied van casus- en procesregie, wonen en risicotaxatie.
Lees meer
 
Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

Eerder dit jaar hebben 13 samenwerkende partijen, onder wie de VNG, de Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland en de ministeries van VWS en JenV, een Meerjarenagenda 2021-2024 vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Intensieve en multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop.

De 13 organisaties gaan aan de slag om de samenwerking in de Zorg- en Veiligheidshuizen verder te versterken. Deze zomer richten de partners een programmaorganisatie in die de komende jaren verantwoordelijk is voor de uitwerking en uitvoering van de afspraken.
Lees meer
 
Animatie Verbindingspunt Informatie en Advies Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

Het Verbindingspunt Informatie en Advies Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg (VIA) is gericht op personen met verward gedrag. Het VIA verbindt meldingen van de politie met betrokken hulporganisaties. De uitvoering van het VIA is belegd bij de Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen. Een animatie geeft binnen 2 minuten een goed beeld van wat het VIA is en doet.
Bekijk de animatie
 
Wat zijn de lessen van corona?

Het onderwijs ging tot 2 keer toe op slot, sporten was lange tijd onmogelijk en contact met anderen was lastig. Wat doet dat met je als je jong bent? ZonMw vroeg 2 onderzoekers die zich bezighouden met kinderen en jongeren naar hun bevindingen. ‘Voor velen was het echt een lastige periode.’
Lees het interview
 
NWA financiert 2 projecten over big data en Kansrijke start

Binnen het NWA-programma Big data en Kansrijke start zijn 2 consortia gehonoreerd. Deze consortia zullen onderzoeken welke mogelijkheden big data biedt ter ondersteuning van zorgprofessionals in de eerste duizend dagen van een kind.
Lees meer
 
Behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag

Jongeren hebben behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag. Dat blijkt uit onderzoek waarin is gekeken naar wat werkt voor jongeren en hulpverleners bij suïcidaal gedrag in een leefgroep in JeugdzorgPlus-instellingen. Ook bleek dat hulpverleners zijn gebaat bij ondersteuning, bijscholing en supervisie om het moeilijke werk vol te houden.
Lees meer
 
Overzichtsstudie JeugdzorgPlus steunt verandering

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een overzicht gemaakt van alle resultaten uit 10 jaar onderzoek naar de JeugdzorgPlus. In het rapport ‘Kijk op JeugdzorgPlus’ vindt u concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de hulp aan jongeren: voor, tijdens en na plaatsing in de JeugdzorgPlus.
Lees meer
 
Magazine Samen bouwen aan betere jeugdhulp: werkplaatsen jeugdhulp

De afgelopen 10 jaar ontwikkelden professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren een schat aan kennis voor de jeugdsector. Deze ‘werkplaatsen’ gaven een boost aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Wat hebben de werkplaatsen opgeleverd? Hoe kun je als beleidsmaker bij een gemeente of jeugdprofessional deze kennis inzetten?

U leest het in het digitale magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Het magazine besteedt ook aandacht aan de inzichten die de samenwerkingspartners opdeden gedurende het traject. Onder ‘Leren van samenwerking’ leest u bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe u echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.
Bekijk het magazine
 
Parel voor Koplopers

Wat zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis is? Koplopers, een sprankelend team van ervaringsdeskundige jongeren, boog zich over deze vraag. In meer dan 100 ontmoetingen inspireerde het team bestuurders, docenten, zorgprofessionals en andere jongeren om een inclusievere manier van werken na te streven. Namens ZonMw bekroonde Prinses Laurentien het project met een Parel tijdens de talkshow Beweging in Kwetsbaarheid van 24 juni.
Lees meer
 
Gemeenten enthousiast over toekomstscenario kindbescherming

Gemeenten zijn enthousiast over diverse onderdelen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat blijkt de VNG-reactie op de consultatie waar gemeenten en regio's hun input voor hebben gedeeld. Het scenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien, en waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.
Lees meer
 
Misdrijven in kinderschoenen

De afdoening van misdrijven voor 12- en 13-jarigen is ‘klassiek’: er wordt veel doorverwezen naar Halt en geseponeerd. Volgens onderzoek dat het WODC liet uitvoeren, zijn er kansen om deze verdachten in de strafrechtketen en daarbuiten anders aan te pakken. Het Jeugdteam van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vatte dit uitgebreide rapport kort voor u samen.
Lees de samenvatting
 
Meer inclusie nodig om verharding te stoppen

Drillraps, gevechten tussen jongeren, jonge cybercriminelen... De berichten over jeugdcriminaliteit lijken niet te stoppen. Criminoloog Jan Dirk de Jong hield een vlammend betoog in Brainwash Talks op Human (NPO1) over wat er nodig is om de verharding in de jeugdcriminaliteit om te buigen.
Lees het artikel
 
Contact
070 - 373 83 93
info@vng.nl
vng.nl
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube  
Dit bericht is verzonden door:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten